Vedtægter

  VEDTÆGTER FOR SAKSKØBING BÅDELAUG OG SEJLKLUB

 

 

 • 1. Foreningens navn og vimpel

 

1.1 Foreningens navn er Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub.

 

1.2 Enhver bådejer bør føre foreningens vimpel, som er rødt med en enkelt saks i gult.

 

 • 2 Foreningens formål

 

Foreningens formål er dels at fremme søsporten og dels at drive og vedligeholde en lystbådehavn med dertil hørende faciliteter på et areal i og ved Sakskøbing Fjord ved Maltrup Vænge i henhold til særlig lejekontrakt med daværende Sakskøbing kommune.

 

 • 3 Medlemskab af organisation

 

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes love og bestemmelser til enhver tid.

 

 • 4 Optagelse af medlemmer

 

4.1 Som aktivt eller passivt medlem i Seniorafdelingen kan optages enhver, der er fyldt 18 år.

 

4.2 Som medlem i Ungdomsafdelingen kan optages enhver i alderen fra 7 år og indtil myndighedsalderen. Ved optagelse af umyndige medlemmer i foreningen kræves samtykke fra forældre/værge.

 

4.3 Det er en betingelse for at opnå bådplads i havnen, at bådens ejer/bruger er medlem af foreningen.

 

4.4 Æresmedlemmer kan udnævnes på foranledning af bestyrelsen.

 

 • 5 Kontingent

 

5.1 Foreningskontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt forud med forfaldsdato 1. marts.

 

5.2 Kontingentet opdeles således, at der dels betales for almindeligt medlemskab af foreningen og dels et vedligeholdelsesbidrag for de medlemmer, der tillige har betalt bådplads i havnen. Der skal betales ét vedligeholdelsesbidrag for hver betalt bådplads.

 

 • 6 Udmeldelse og eksklusion

 

6.1 Ønsker et foreningsmedlem, der ikke har havneplads at udtræde af foreningen kan dette ske ved skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel til foreningen. Det pågældende medlem er pligtig til at betale kontingent til foreningen frem til den dag, hvor udmeldelsen har virkning.

 

6.2 Ønsker et medlem, der har havneplads, at udtræde af foreningen, og hvorved han mister sin ret til anvist bådeplads, skal han skriftligt meddele bestyrelsen dette. Bestyrelsen skal senest 4 uger herefter meddele, om foreningen ønsker at disponere over pladsen og tilbagebetale foreningsmedlemmet det oprindelige indskud med tillæg af betalt afdrag på lån, der efter generalforsamlingens bestemmelser er tillagt det pågældende indskud.

 

6.3 Hvis foreningen ønsker at tilbagekøbe pladsen, skal medlemmet inden 14 dage efter anmodning herom stille denne til rådighed.

 

6.4 Såfremt foreningen ikke ønsker at købe et foreningsmedlem ud, der har fremsat krav herom, formidler foreningen overdragelsen af pladsen til en 3. mand med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser.

 

6.5 Dette kan kun ske til en person, der senest samtidig med købet bliver medlem af foreningen.

 

6.6 Ved salget må der ikke opnås fortjeneste bortset fra indeksregulering efter Byggeindeks for Vejarbejde (År 1995 = 100 – år 2006 = 149,53).

 

6.7 Den udtrædende hæfter med et beløb svarende til indskuddet, indtil pladsen er tildelt et nyt medlem.

 

6.8 Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved anbefalet brev kræve, at restancen berigtiges. Hvis dette ikke sker efter yderligere 8 dages varsel, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende.

 

6.9 I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 del af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion, og at vedkommende skal have haft lejlighed til at udtale sig, ligesom vedkommende kan kræve spørgsmålet om eksklusion forelagt førstkommende ordinære generalforsamling.

 

6.10 Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 10 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne generalforsamling med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter, jf. §§ 11.1, 11.2..

 

6.11 Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

 

6.12 Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved ny generalforsamlingsbeslutning, hvor der kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

 • 7 Ordinær generalforsamling og dagsorden

 

7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

                     

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Sakskøbing.

 

7.3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til de i foreningens bøger noterede foreningsmedlemmer samt ved indrykning i den lokale presse eller i foreningens blad efter bestyrelsens beslutning. Indkaldelsen skal samtidigt indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

 

7.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.

 

 1. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt budget for det kommende år.

 

 1. Fastlæggelse af kontingent herunder vedligeholdelsesbidrag for brugere af havnen.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen (i lige år 3 og i ulige år 4).

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

 1. Valg af ekstern revisor.

 

 1. Eventuelt.

 

7.5 Forslag fra foreningens medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

7.6 Bestyrelsen bemyndiges til at kunne afholde generalforsamlingen digitalt uden fysisk fremmøde.

 

 

 • 8 Generalforsamlingens ledelse m.v.

 

8.1 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

 

8.2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed jf. dog §§ 6.10, 11.1, 11.2..

 

8.3 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning og valg foregå skriftlig på begæring fra to stemmeberettigede medlemmer, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

 

8.4 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

 

 • 9 Ekstraordinær generalforsamling

 

9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen beslutter dette, og skal indkaldes, når mindst 1/3-del stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

 

9.2 I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

 

 • 10 Stemmeret

 

10.1 På generalforsamlingen har hvert medlem, der er fyldt 18 år, én stemme, og der kan stemmes ved fuldmagt.

 

10.2 Det er alene medlemmer med betalt bådplads, der har stemmeret, hvis der skal træffes beslutning, der påvirker havnens drift. Tvivlsspørgsmål herom afgøres af dirigenten.

 

10.3 Et medlem, der på tidspunktet for generalforsamlingen er i restance med betaling til foreningen, har ingen stemmeret.

 

 • 11 Vedtægtsændringer og opløsning

 

11.1 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kræves, at 2/3-del af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at forslaget vedtages med 2/3-del af de afgivne stemmer.

 

11.2 Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3-del af foreningens medlemmer, men forslaget vedtaget med 2/3-del af de afgivne stemmer, indkaldes inden 4 uger til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3-del af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet.

 

11.3 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning og valg foregå skriftlig på begæring fra to stemmeberettigede medlemmer.

 

11.4 Ved opløsning af foreningen udloddes foreningens formue således, at den del, der kan henføres til betaling for bådplads, udloddes til medlemmet, når foreningen er frigjort for enhver forpligtelse.

 

11.5 I øvrigt skal den formue, der er i behold ved opløsning, anvendes til idrætslige eller kulturelle formål.

 

 • 12 Valg af bestyrelse og suppleanter

 

12.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 vælges blandt andelshaverne for at sikre andelshavernes ret til havnen.

 

12.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

 

12.3 Af de valgte bestyrelsesmedlemmer afgår 1. gang 4 efter lodtrækning og 2. gang 3.

 

12.4 Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter således, at der på hver ordinær generalforsamling er en suppleant på valg. I tilfælde af vakance indtræder suppleanten i et afgående medlems sted og sidder valgperioden ud.

 

12.5 Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen dog således, at den ene i 1. periode afgår efter 1 år ved lodtrækning. Mindst én af suppleanterne skal være andelshaver.

 

 • 13 Konstituering

 

13.1 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

13.2 Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

 

13.3 Bestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg.

 

13.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden jf. dog §§ 6.9., 19.2..

 

 • 14 Lønnet medhjælp

 

Bestyrelsen skal være berettiget til at antage lønnet medhjælp til foreningens daglige drift.

 

 • 15 Tegningsret

 

15.1 Formanden er bemyndiget til – på bestyrelsens vegne – at udpege den af bestyrelsen valgte kasserer til at kunne disponere over foreningens formue herunder også disponering over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

 

15.2 Ved køb/salg eller pantsætning kræves dog godkendelse af den samlede bestyrelse.

 

 • 16 Regnskab

 

Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til den 31/12. Første regnskabsår løber fra 1/7 2007 til den 31/12 2007.

 

 • 17 Regnskabsskik

 

17.1 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med ordentlig regnskabsskik og forestås af kassereren.

 

17.2 Regnskabet opdeles særskilt for Lystbådehavnen.

 

17.3 Revisor har adgang til uanmeldt revision.

 

 • 18 Revision

 

Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt ekstern revisor, der skal være enten registreret eller statsaut. revisor.

 

 • 19 Regulativ

 

19.1 Særligt for medlemmer med havneplads foreligger regulativ, der supplerer nærværende vedtægter.

19.2 Ændringer til regulativet kan besluttes af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 del af bestyrelsens medlemmer har stemt for ændringen.

 

  

 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den

12/6 - 2007

 

Som dirigent:

 

Sign. C.H. Futtrup

 

                                                                 Som formand for Sakskøbing Bådelaug:

                                                                 Sign. Preben Rasmussen

 

                                                                 Som formand for Sakskøbing Lystbådehavn F.m.b.a.:

                                                                 Sign. Flemming Møller

 

 

Klubbens navn er ændret i § 1 til Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub. Ændringen er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 21.3.2013 og på den ekstraordinære generalforsamling d. 20.4.2013 jvnf. vedtægtens § 11.

 

Som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling:

 

Sign. Viggo Rasmussen

 

Som formand for Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub:

 

Sign. Flemming Møller 

Følgende er ændret på den ordinære geneforsamling den 24.3.2022 og ekstraordinære generalforsamling den 30.4.2022:

7.4 punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (i lige år 3 og i ulige år 4).

7.5 Forslag fra foreningens medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ny bestemmelse:

7.6. Bestyrelsen bemyndiges til at kunne afholde generalforsamlingen digitalt uden fysisk fremmøde.

 

                                                      Dirigent 24.4.2022: Flemming Werner Jensen.

                                                     

                                                      Dirigent 30.4.2022: Flemming Møller