Påsken 2021

                                                                       


 

Kære medlemmer.                                      Sakskøbing den 29. marts 2021 

 


Foråret står for døren. Det betyder klargøring af bådene, som har været i vinterdvale i meget lang tid!!!

Vi har i et års tid levet med en pandemi, som har gjort hverdagen meget anderledes for os allesammen. Det har også betydet, at vores klubliv har været sat på vågeblus, og mange af os har ikke været i klubben i mange måneder. Men klubben er blevet holdt i gang takket være morgenbobbelholdet anført af vores havnefoged Nyman. Tak for det.

 

Generalforsamlingen skulle have været afholdt på nuværende tidspunkt, men har ikke kunne gennemføres på grund af forsamlingsforbuddet. Bestyrelsen fortsætter derfor uændret frem mod den udsatte generalforsamling, som er planlagt til torsdag den 16. september 2021 kl. 19. Der vil i august måned blive udsendt en indkaldelse og dagsorden til alle jer medlemmer. Hvis pandemien stadig er en hindring for afholdelse af generalforsamlingen, vil I blive informeret.

 

Vi har valgt at vedlægge regnskabet for Bådelauget og for Havnen med kasserer Tonny Borre Larsens bemærkninger. Hvis I har spørgsmål til regnskaberne, så er I meget velkomne til at kontakte Tonny på tlf. 24276066 eller e-mail: Dina@privat.tele.dk

 

Notat vedr. regnskab 2020 for Sakskøbing Bådelaug & Sejlklub.

Mange nye medlemmer er kommet til de senere år.

Derfor kunne det måske være en god ide at kigge lidt tilbage.


I dag består foreningen af 2 regnskabsenheder nemlig Sakskøbing Bådelaug og Lystbådehavnen, med en fælles bestyrelse under navnet Sakskøbing Bådelaug & Sejlklub, men med aflæggelse af 2 selvstændige regnskaber.

Årsagen til dette skyldes, at Sakskøbing Bådelaug er under Folkeoplysningsloven, medens Lystbådehavnen ved sin anlæggelse fik momsrefusion mod at betale moms af fremtidige indkommende Indtægter og fratrække udgifter til moms vedr. havnens vedligeholdelse. Vi kunne risikere, at vi skulle tilbagebetale momsrefusionen, som klubben fik da havnen blev anlagt i 1993, hvis vi havde fortsat med et regnskab efter sammenlægningen af de 2 foreninger i 2007. Derfor har vi 2 regnskaber.


Vedtægterne for Sakskøbing bådelaug og Sejlklub ligger på vores hjemmeside www.saxbaad.dk, hvor formålet og meget mere er beskrevet.

 

  

Lidt tal fra 2020 regnskab vedr. Sakskøbing Bådelaug:

Resultatopgørelsen udviser et regnskabsmæssigt underskud på kr. 31.220 og enbalancesum på kr. 442.943 og en egenkapital på kr. 421.605.

Årsagen til det regnskabsmæssige underskud på kr. 31.220 skyldes at bestyrelsen i regnskabsåret 2020 har solgt 2 terrajoller samt gennemgået klubbens joller og følgebåde og nedskrevet beholdningen med kr. 62.585 til restværdien.


Resultatet for bådelauget før afskrivninger, som fremgår af resultatopgørelsen side 9, udviser et overskud på kr. 31.365 mod et tilsvarende overskud i 2019 på kr. 7.416.

Et specificeret regnskab ses under noter side 13.

Samlede indtægter kr. 119.000 er lidt mindre end i 2019, som var på kr.122.104, hvilket skyldes tilskud plus indtægter fra Vild med Vand, som i 2019 var kr. 11.421 tilsammen mod et tilskud på kr. 5.000,00 i 2020, som aldrig blev brugt.

På udgiftssiden fremgår det mindre aktivitetsniveau i 2020 end i 2019. I 2020 var de samlede udgifter kr. 87.635 mod 114.688 i 2019 en f orskel på kr. 27.000.


På grund af ovennævnte aktivitetsniveau har man besluttet at fastholde kontingentet på samme niveau i 2021.

 

Det samme gælder også for Lystbådehavnen. Bådelaugets likvide midler udgør ult. 2020 kr. 144.969.

  

Lidt tal fra 2020 regnskab vedr. Sakskøbing Lystbådehavn:

Resultatopgørelsen udviser et regnskabsmæssigt overskud på 44.689, en balancesum på kr. 960.744 og en egenkapital på kr. 940.334. Resultat før afskrivninger er et overskud på kr. 64.761.

Lystbådehavnen råder over 72 bådepladser. Andelshaverne ejer nu 64 pladser og klubben ejer de resterende 8 pladser, hvoraf de 7 pladser er udlejet i år 2021.


Et specificeret regnskab ses under noter (side 14 og 15).

Samlede indtægter kr. 195.053 i 2020 mod kr. 242.564 i 2019 – hvoraf mindre indtægt i

2020 på autocampere udgør ca. 40.000. Covid 19 gjorde, at vi ikke havde ret mange udenlandske autocampere, derimod et plus på gæstesejlere i forhold 2019 (en stigning på 45%).

På udgiftssiden kan konstateres et fald på ca. 13.000. Lystbådehavnen er nedskrevet til kr. 430.956.  Lystbådehavnens likvide midler udgør ult. 2020 kr. 488.925 hvoraf kr. 200.000 er afsat til uddybning af sejlrende.

  

Sakskøbing, den 28. marts 2021 Tonny Borre Larsen kasserer

 

 

Tak til kasserer Tonny Borre Larsen for arbejdet med og gennemgang af regnskaberne.


 

Som nævnt i starten af mailen skal vi snart i gang med klargøring af bådene. Husk at efterleve afstandskravet på 2 meter på pladsen og undgå forsamlinger over 10 personer i pauserne. 

Husk også af bruge bundmaling, som er lovlig. Oversigten over lovlige bundmalinger er sendt ud på mail, men kan også findes på dette link: https://mst.dk/media/196869/oversigt-over-lovlig-bundmaling-2021.pdf.

 

Bådene skal primært i vandet fredag den 30.4.2021 (Store Bededag), men nogle også allerede om torsdagen. Der kommer mere information fra Nyman senere.

 

Standerhejsningen kan for nuværende kun gennemføres med op til 10 personer. Det bliver derfor alene bestyrelsen, der deltager i standerhejsningen.

 

 

Vi ønsker jer en rigtig god påske og god arbejdslyst med klargøringen af bådene.

 

 

Med sejlerhilsen

Sakskøbing Bådelaug & Sejlklub p.b.v.

Flemming Møller Formand.