Bestyrelsens beretning den 24. marts 2022


Bestyrelsens beretning for året 2021/2022 dækker perioden fra 16.9.2021 og til generalforsamlingen den 24.3.2022.

 

 

Rigtig hjertelig velkommen til jer alle. Dejligt at se det store fremmøde.

Den sidste ordinære generalforsamling blev afholdt for kun et halvt år siden, nemlig den 16.9.2021. Denne beretning dækker derfor kun det seneste halve år.Dødsfald:


Vi modtog den triste besked om, at vores medlem Claus Larsen er afgået ved døden. Han blev bisat den 17.2.2022 og var medlem af vores klub i et års tid. Sidste år sagde han ja til at være formand for elholdet. Vil I sammen med mig holde et øjebliks stilhed for Claus.

 


Nye medlemmer, pladsejere og lejere:


Siden sidste beretning d. 16.9.2021 og frem til i dag, har der været en tilgang af 2 nye ejere af bådpladser.

Begge pladser er på bro 1.

 

Der har ikke været nye lejere siden sidste generalforsamling.

Havnen har nu 73 pladser. 66 er ejet af andelshaverne og 7 pladser er ejet af klubben.

Klubben har 120 medlemmer.Gæstesejlere/Autocampere:


I 2021 havde vi 110 overnatninger med gæstesejlere. I 2020 havde vi 135 overnatninger med gæstesejlere.

I 2021 havde vi 953 overnatninger med autocampere. I 2020 havde vi 379 overnatninger med autocampere.  Årsagen er selvfølgelig Coronaen i 2020, som har holdt mange udenlandske turister væk. Men det er det højeste antal overnatninger med autocampere nogen sinde. Når Tonny gennemgår regnskabet, så vil I kunne se, hvad det betyder for vores pengekasse.

Gæstesejlere og autocampere har nu mulighed for at betale på mobilepay erhverv, hvor pengene går direkte ind på klubbens erhvervskonto. Der er 2 numre, ét til gæstesejlerne og ét til autocamperne. Vi siger tak til Nyman, som har brugt sin private mobilepay i mange år. Det har givet lidt udfordringer i forhold til Nymans bank, som ikke kan lide, at der går penge ind på en privatkonto, som tilhører sejlklubben. Men nu skulle det være løst og banken er glad igen. Det er i øvrigt alle banker, der ikke vil have penge ind på en konto, som tilhører en forening eller en virksomhed af hensyn til hvidvaskningsreglerne.

 


Pligtarbejde


Vi havde møde i pligtarbejdsudvalget den 1.3.2022. I mødet deltog formændene for de forskellige arbejdshold. Der er Gerner Sigvard, malerholdet, Egon Nielsen, tømrer- og smedeholdet, Finn Jensen, pladsholdet og Dick Liisborg og Lynge Buchleitner, bro- og pæleholdet. Ny formand for elholdet er Bo Mortensen.

Alle medlemmer har på nuværende tidspunkt fået en mail med oplysning om hvilket hold man er på. Der var også vedhæftet en oversigt over, hvad der er planlagt af arbejdsopgaver i den kommende sæson.

Dom noget nyt, så afholder vi en fælles arbejdsdag lørdag den 7.5.2022 kl. 9-13. Her byder vi på lidt morgenmad samt information fra de enkelte formænd om sæsonens pligtarbejde. Derefter går vi ud på havnen og laver de arbejdsopgaver, som formændene har planlagt til dagen.

Vi tror på, at det er en god start på sæsonen. Og en god måde at lære de nye medlemmer at kende på og omvendt.

 


Mastekran.


Godkendt, mastekran. Af M. Sørensen, rådgivende ingeniører Maribo.

Godkendt til 400 kg.


 

Større projekter, som der arbejdes med.Ny legeplads:


Vores ansøgning om en ny legeplads er blevet behandlet af styregruppen den 29. september 2021. De har valgt ikke at give tilsagn på nuværende tidspunkt, men vores ansøgning medtages i det videre arbejde med det såkaldte ”Aktivitetsrum under Sakskøbing Byrum”. De kan ikke give nogen tidsplan. Så vi må vente og se, hvad der sker,

 


Reparation af kaj.


Som I kan se, så har der været gravet op langs kajen. Opgaven gik ud på at få stabiliseret kajen, så den ikke skred længere ud. Der blev derfor gravet ned til jerndragere, som holder på kajen. 2 jerndrager er nu blevet svejset. Derefter er der hældt beton ned over de 2 jerndragere for yderligere at stabilisere dem. Så nu skulle det gerne holde i nogle år. Da vi nu alligevel havde besøg af betonbilen, så har vi fået lagt et fast betonlag på det forreste stykke af slæbestedet, som skulle give et bedre fæste til bilen, når den trækker båden op. Så er der lagt et lag nye små sten på pladsen.

Som I måske har bemærket, så er det bagerste hjørne på pladsen blevet rettet ud, så det har givet noget mere plads. Der bliver lagt et dræn, så det hjørne, ikke som det første, kommer til at stå under vand. Når bådende er kommet i vandet bliver der lagt et nyt lag sten. Pladsen bag ved træerne, hvor vi har stativerne stående i sejlsæsonen, er blevet ryddet op, så det tager sig pænere ud.

Tak til Kurt Niels, Hans Erik Jørgensen der været ind over projektet og Kresten Borre, som har stået for svejsningen af jerndragerne.

Etablering af nyt broanlæg.

Med hensyn til de nye broanlæg, så er vi i gang med at lave ansøgningen til kystdirektoratet, men vi skal nok informere mere om dette projekt, når vi er nået længere i ansøgningsprocessen.

 


Sluseprojektet


Den 9. juni 2021 gav kommunen tilladelse til at etablere et kystbeskyttelsesanlæg til sikring mod oversvømmelse indenfor kote +2,2 meter.

Kommunens forslag om sluseprojektet blev påklaget af en lodsejer. Klagen er blevet behandlet og klager har ikke fået medhold. Kommunen er derfor nu i gang med af lave det formelle om oprettelse af digelaget (vedtægter m.m.) Derefter skal laget stiftes ved en stiftende generalforsamling, dette sker formentlig til efteråret. Der er ikke sat starttidspunkt på opstart af sluseprojektet, men det bliver formentligt tidligst i 2023.

Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvordan vi bliver berørt af projektet, men vi skal forvente en del arbejdskørsel på vores havn.

 


Bådoptagningen den 4. og 5. nov.


Som noget nyt prøvede vi at inddele hold i forbindelse med optagning af både. Vi har i bestyrelsen besluttet at gå tilbage til det vi gjorde før, nemlig, at vi alle møder op om morgenen på dagen for bådoptagelse/isætning og med morgenmad. De vil sige, at vi alle møder op til fælles morgenmad fredag den 29. april. Vi ved selvfølgelig godt, at der er nogen af jer, der er arbejdsramt og som ikke kan få fri på dagen, men så giv Nyman besked om dette.

Vi var nogle, som arbejdede til det blev mørkt, da vi tog bådene op fredag den 5.11. Der var mange årsager til, at det tog længere tid end normalt. Men én af årsagerne var, at mange af os ikke var godt nok forberedt på dagen, da båden skulle op ad vandet. Vi har derfor lavet et Top 5 regelsæt, med ting som skal huskes både når båden skal op ad vandet og når båden skal i vandet. Reglerne kan findes på vores hjemmeside.Askørenden


Vi har i mange år haft et samarbejde med Bandholm Sejlklub om sætning af Askørenden, syd og øst om Askø. Vi har nu fra kommunen fået at vide, at Bandholm har ønsket at træde ud af aftalen. Kommunen har derfor ophævet aftalen med Bandholm. Det er derfor kun os, som fremover skal sætte Askørenden. Fra vores klub er det Thomas Jørnild og Flemming Palmstrøm der er tovholdere på denne opgave, som vi får kr. 10.000,00 om året for. Thomas og Flemming er i gang med at finde en båd, som kan bruges til udsætning af bøjerne. Det er afgørende for om vi fremadrettet kan løse opgaven.

Sejlrenden fra kaffekanden og indtil Sakskøbing havn, sættes af Allan Svendsen og Jan Christensen, som de altid har gjort til ug. Henrik Jørgensen er med som ekstra hjælper, hvis der er brug for det.

 


Fremtidige ønsker:


Nye vinduer klubhuset. Vi må erkende, at bundstykkerne i vinduespartierne har set bedre dage. Vi har derfor et ønske om, at de bliver skiftet i år eller til næste år.

Derudover har vi også et ønske om anden traktor, da den er meget tung at styre. Skulle der komme et godt tilbud, så er det noget som vi vil overveje.

 


Sociale aktiviteter:

 

Vi har i år haft følgende aktiviteter i vinter:

  • Den 18.1.2022 havde vi en aften med Dansk Søredningsselskab, som har redningsstationer rundt om i landet. Den der er tættest på os ligger i Vordingborg. Der var ca. 30 fremmødte.
  • Foredrag med Muddi og Carsten den 24.2.2022. Godt foredrag om deres kanaltur gennem Tyskland til Frankrig og videre over til Italien og til det græske øhav. Den seneste tur i 2014 tog 2 1/år med oplevelser for livet. Flot opbakning til arrangementet, der var 42 medlemmer.

Stor tak til Nyman, som er tovholder på arrangementerne.

 

 

Bundmaling


Jeg omtalte også emnet på sidste generalforsamling, men gentager det igen: Der træder en ny Biocidforordning i kraft fra 2022.

 

I korte træk betyder det at

 

  • Alle bundmalinger skal godkendes efter EU´s biocidforordning
  • Må kun indeholde godkendte biocider (Fx kobber).
  • Undgå spild af malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen. Her kommer vi til at lægge en presenning under båden, som kan opsamle malingsafskrab.
  • Opsaml alt malingsafskrab og slibestøv. Dette opnås mest effektivt ved at anvende afrensningsudstyr, der kan tilsluttes en støvsuger.

 

 

Nyt strafansvar:

 

Miljøstyrelsens kemikalieinspektion har mulighed for at håndhæve reglerne over for enkeltpersoner, som udfører miljøbelastende aktiviteter i strid med anvisningerne på etiketten.

 

Så når vi skal have bådende op til efteråret, så gælder de nye regler. Så I må meget gerne komme med noget input til, hvordan vi bedst kan overholde reglerne.

Èn af mulighederne (og måske den eneste) er, at der bliver lagt en fiberdug under båden, til opsamling af bundmalingrester, når båden rengøres. Derefter kan man skrabe resterne sammen og aflevere det på genbrugspladsen. Men som sagt kom gerne med jeres idéer.

 


Afslutning:


Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne sige jer tak for et godt 2. halvår 2021. Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde. En stor tak til Nyman for dit job som havnefoged. Også en tak til Ole Czuba med arbejdet med at passe hjemmesiden. Tak til Sisse for rengøringen.