Generalforsamlingen den 16. september 2021

 Ny legeplads:

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

                 Bestyrelsens beretning:


Sakskøbing 16. september 2021.


Rigtig hjertelig velkommen til jer alle. Dejligt at se det store fremmøde. Og dejligt, at vi igen kan mødes til vores generalforsamling.

Den sidste ordinære generalforsamling, som blev afholdt på normal vis var den 28.3.2019.

Vi skulle så have afholdt generalforsamling den 26.3.2020, hvor beretning for året 2019 skulle have været aflagt af bestyrelsen.

Generalforsamlingen blev udskudt til 16.4.2020. Den kunne så heller ikke afholdes, hvorefter den blev udskudt på ubestemt tid.

Det var en enig bestyrelse, som derefter besluttede at suspendere generalforsamlingen 2019, da coronareglerne ikke gjorde det muligt at gennemføre generalforsamlingen, som oprindeligt skulle have været afholdt 26.3.2020. Vi valgte derfor at udsende beretningen for 2019 samt regnskabet for 2019 til alle medlemmer. Dette blev udsendt til medlemmerne 14.6.2020.

Det betyder rent praktisk, at genvalg og nyvalg til bestyrelsen ikke blev foretaget til generalforsamlingen den 26.3.2020. Disse valg finder først sted i dag. Det betyder, at når der senere på dagsordenen skal foretages valg til bestyrelsen, så vælges de frem til marts 2023. Hvis generalforsamlingen var blevet afholdt d. 26.3.2020, så ville valgperioden have sluttet marts 2022.

De bestyrelsesmedlemmer der var på valg marts 2021. De kommer nu på valg til marts 2022, hvor valgperioden slutter marts 2024. Hvis valgene havde været gennemført som normalt, havde deres valgperiode sluttet 2023.


Ja det er lidt forvirrende, men nu håber vi, at der nu kommer mere normale tilstande igen.

 

 

Hermed følger bestyrelsens beretning for 2020 som dækker perioden fra 14.6.2020 og frem til i dag (16.9.2021):

 

 

Nye medlemmer, pladsejere og lejere

Siden sidste udsendte beretning d. 14.6.2020 og frem til i dag, har der været en flot tilgang af nye ejere og lejere af bådpladser.

12 pladser skiftet ejer. 7 af ejerne er helt nye medlemmer, 4 er tidligere lejere og et pladsskifte var mellem 2 medlemmer. Og der er kommet 5 nye lejere.

Endnu engang velkommen til de nye til vores klub.

Havnen har nu 73 pladser. 66 er ejet af andelshaverne og 7 pladser er ejet af klubben.

Klubben har 120 medlemmer.

Gæstesejlere:

I 2020 har vi haft 135 overnatninger med gæstesejlere, en stigning fra 114 overnatninger i 2019. Antal gæstesejlere indtil 1.9.2021 er på 106. Så det ser ud til, at året 2021 slutter som 2019. Det var kun ”coronaåret” 2020, hvor der var en stigning i antal gæstesejlere.

I 2020 havde vi 379 overnatninger med autocampere. Det er et stort fald fra 679 i 2019. Årsagen er selvfølgelig Coronaen, som har holdt mange udenlandske turister væk.


Vi kan allerede nu se, at 2021 bliver et rekordår for besøg af autocampere. Indtil 1.9. havde vi haft besøg af 748 autocampere og på nuværende tidspunkt har vi rundet 800 besøg.

Tonny vil komme ind på, hvad det betyder for klubbens økonomi.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at det fra og med 2022 koster kr. 150,00 eller 20 euro (uændret) pr. overnatning for gæstesejlere og autocampere. Det mener vi godt, at vi kan forsvare. Vi har gode faciliteter og prisniveauet er stadig i den billige ende.

Stor tak til vores havnefoged Nyman, som gør alt for, at de får en god oplevelse i vores havn.

Pligtarbejde

2020, har jo været et lidt atypisk år p.g.a. Corona. Da vi sendte breve ud i marts måned 2020, var det vigtigt, at alle Coronaregler blev overholdt, når der skulle arbejdes. Det var derfor helt naturligt, at aktivitetsniveauet i 2020 bar præg af Coronaen. Èn af det større ting der er blevet lavet, var renovering af vores slæbested med ny bom. Bommen blev lavet af Egon, Peder og Tommy. Slæbestedet bliver brugt flittigt. Der er solgt 8 nøgler og mange medlemmer og éndagssejlere har brugt det.

Stor tak til alle og til holdformændene for pligtarbejdet 2020 på trods af de lidt svære arbejdsbetingelser.

Vi har afholdt møde med holdformændene den 18.6.2021 om dette års pligtarbejde. Der er udsendt mails til alle, så alle ved hvilket hold, man er på og hvad, der skal laves.

På mødet aftalte vi at afholde 2 fælles arbejdsdage, forår og efterår, hvor alle kommer. Det primære mål med de fælles arbejdsdage er at styrke sammenholdet i klubben, men også hjælpe hinanden på tværs af


arbejdsholdene. Dette starter vi med til foråret 2022. De fælles arbejdsdage er et supplement til, hvordan arbejdsholdene ellers planlægger og udfører deres arbejde.

Det blev også besluttet, at ved bådoptagning og bådisætning laves 4 arbejdshold med 6 personer på hvert hold. Hvert hold har en ”vagt” på 2 timer, hvor der hjælpes med at holde trosser, tilbyde hjælp til fortøjning, når bådene skal til og fra deres pladser m.m.. På den måde sikrer vi, at der hele tiden er friske folk, som kan hjælpe med til at håndtere bådene fra den første båd skal i eller op ad vandet til den sidste båd.

Vi starter med dette til den kommende bådoptagning.

 

 

Større projekter, som der arbejdes med.

Ny legeplads:

Vi har længe haft et ønske om at forny vores legeplads og samtidig få en legeplads, som opfylder kravene til sikkerhed.

Vi har derfor nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af Birthe Sigvard og undertegnede, som skal komme med et oplæg til bestyrelsen. Vi har derfor været i kontakt med et legepladsfirma, som kommer med et forslag til en legeplads med et maritimt tema og også hvad det koster.

Når vi har fået materialet og bestyrelsen har godkendt det, så bliver der sendt en ansøgning til kommunen om tilskud til legepladsen. Vi har allerede været i kontakt med projektleder Maria Engsig Østergaard, som er tovholder for områdefornyelsen i Sakskøbing, som jo har fået tildelt en pose penge. Så vi krydser fingre for, at vi kan få penge til en ny legeplads.


Reparation af kaj og etablering af nyt broanlæg.

Der er også nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på reparation af kajen, da den som, alle kan se, er begyndt at skride.

Derudover arbejder gruppen også på etablering af et broanlæg, som skal gå langs stensætningen mellem kajen og bro 1. Da planlægning kun er i sin spæde start, kan jeg ikke komme med så mange detaljer endnu. Men I vil høre mere, når arbejdsgruppen er kommet længere i processen.

Arbejdsgruppen består af Dick Liisborg, Allan Svendsen, Hans-Erik Jørgensen, Kurt Nielsen og Ole Hviid Poulsen.

 

 

Onsdagssejladserne

2020:

Onsdagssejlerne startede deres første sejlads onsdag den 10. juni 2020, da forsamlingsforbuddet blev hævet til 50 personer. Der deltog 5 både, 3 fra vores klub og 2 fra Bandholm. Desværre ikke så mange.

2021:

Tilslutningen til årets onsdagssejladser har desværre været så lille, at der i år ikke er gennemført nogen sejladser. Der var kun interesse fra 3-4 både, som var for få til, at der kunne gennemføres sejladser.

Vi kan kunne håbe og appellere til, at tilmeldingen til næste års sejladser, bliver bedre både fra de gamle sejlere og de nye sejlere, som er kommet til klubben.

 

 

Sociale aktiviteter:

Siden sidste udsendte beretning den 14.6.2020 har der ikke være så mange sociale arrangementer grundet Corona. Der har været:

  • Standerhejsning den 5.2021
  • Sankt Hans aften den 6.2021
  • Fællestur til Dybvig den 8. og 29.8. 2021

Der deltog 10 både til fællesturen, som havde hygget sig på trods af det lidt dårlige vejr.

Husk den kommende aktivitet, pålidelighedssejladsen, søndag den 26. september 2021 med skippermøde kl. 10.30. Tilmelding er senest fredag den 24. september.

Bådende tages op af vandet fredag den 5.11. forventet start om torsdagen, men det vil I høre mere om.

Stor tak til Nyman, som er tovholder på arrangementerne.

 

 

Ungdomsafdelingen

 

Også i 2021 har vi haft et samarbejde med Bandholm Sejlklub, selvom det er meget begrænset hvad vi bidrager med.

Bandholm har købt den ene af vores terrajoller og den anden har vi taget hjem. Vi har derfor ikke p.t. udlånt noget af vores grej til klubben.

 

 

Sluseprojektet

Den 9. juni 2021 har Guldborgsund Kommune givet tilladelse til etablering af kystbeskyttelsesanlægget til sikring mod oversvømmelser. Kommunen


venter nu på miljøstyrelsens behandling af indkomne klager. Når dette er disse er behandlet, så går anlægsprocessen i gang.

Vi forventer, at der vil komme en del arbejdskørsel ved vores havn i forbindelse med etablering af slusen. Vi håber, at der snarest muligt afholdes et møde med os og entreprenøren, så vi kan få klarlagt, hvornår anlægsarbejdet går i gang og hvilken indflydelse det vil få for vores aktiviteter. Så her og nu kan jeg ikke sige så meget, men blot afvente mødet med entreprenøren.

 

 

Bundmaling

I beretningen fra juni 2020 fortalte vi, at der træder en ny Biocidforordning i kraft fra 2021. Dette er imidlertid udskudt til 2022.

 

I korte træk betyder det at

 

  • Alle bundmalinger skal godkendes efter EU´s biocidforordning
  • Må kun indeholde godkendte biocider (Fx kobber).
  • Undgå spild af malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen. Her kommer vi til at lægge en presenning under båden, som kan opsamle malingsafskrab.
  • Opsaml alt malingsafskrab og slibestøv. Dette opnås mest effektivt ved at anvende afrensningsudstyr, der kan tilsluttes en støvsuger.

 

 

Nyt strafansvar

 

Miljøstyrelsens kemikalieinspektion har mulighed for at håndhæve reglerne over for enkeltpersoner, som udfører miljøbelastende aktiviteter i strid med anvisningerne på etiketten.


Der er ingen tvivl om, at dette vil blive et tema på de kommende bestyrelsesmøder, da det træder i kraft fra 2022. Så I må meget gerne komme med noget input til hvordan vi bedst kan overholde reglerne.

 

 

Afslutning

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne sige jer tak for et godt år i 2020 og 1. halvår 2021, som stod i Coronaens tegn. Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde. En stor tak til Nyman for dit job som havnefoged. Også en tak til Leif med arbejdet med at passe hjemmesiden, som nu har overdraget stafetten til Ole Czuba. Tak til Sisse for rengøringen.